loader image

دوره گزارش بالینی یک مورد انحراف

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
200.000 تومان
گزارش بالینی یک مورد انحراف

مزایای این دوره برای من

درباره‌ی این دوره

به گفته‌ی فروید روان‌رنجورها افرادی هستند که تمایلات منحرف بسیار قدرتمندی دارند که سرکوب و در جریان رشد، ناخودآگاه شده‌اند.

لکان معتقد بود سوژه‌ی منحرف مطمئن است که می‌تواند ژوئیسانس بزرگ‌دیگری را برآورده کند؛ همچنین، انحراف در ناخودآگاه فرد روانرنجور به عنوان یک فانتسم از بزرگ‌دیگری نهادینه شده است. به بیانی دیگر، یکی از تفاوت‌های افراد منحرف با روانرنجور این است که آن چیزی که برای روانرنجور فانتسم است، یک فرد منحرف آن را در دنیای واقعی زندگی می‌کند.
در رویکرد فرویدی- لکانی، طرح تشخیص ساختار روانی از سه طبقه‌بندی اصلی تشکیل شده است:

روانرنجوری، روانپریش و انحراف؛

هر یک از این سه ساختار روانی بر پایه‌ی یک فرم خاص از «نفی کردن» بنا شده‌اند. شیوه‌ی نفی کردن در ساختار انحراف با رد کردن (disavowal) اتفاق می‌افتد.

انحراف انواع مختلفی دارد. لکان بیشترین توضیحات را در خصوص فتیشیسم، سادیسم و مازوخیسم فراهم آورده‌است.

در این دوره، برای درک هر چه بهتر مکانیزم رد کردن، به طور ویژه به انحراف فتیشیسم پرداخته شده است؛ با توضیح تعدادی از مفاهیم پایه‌ای شروع می‌شود و در انتها با گزارش یک مورد از انحراف به پایان می‌رسد.

آنگاه به سراغ نظریه‌ی لکان رفته و دو مفهوم کلیدی پدر نمادین و نامهای پدر شرح داده می‌شود.
در این خالل، از مراحل رشدی در نظریهی لکان که به Lacan of moments three مشهور است، نام‌های خاص (names proper) ،دیگری بزرگ، ژوئیسانس، فانتسم، فالوس، اختگی و پدر نخستین نیز با ذکر مثال‌هایی صحبت می‌شود.

یک pervert ابزاری است برای ژوئیسانسِ بزرگ‌دیگری و نوروتیک ابزاری‌ است برای میلِ بزرگ‌دیگری.

ژاک لکان

محتوای دوره

جلسه «گزارش بالینی یک مورد انحراف»

به راهنمایی نیاز دارید؟

گزارش بالینی یک مورد انحراف

دوره گزارش بالینی یک مورد انحراف