دوره اصول روان‌درمانی پویشی بلندمدت

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
1.500.000 تومان
اصول روان‌درمانی پویشی بلند مدت

مواردی که یاد خواهید گرفت:

درباره ی این دوره:

آموزش اصول رواندرمانی پویشی بلند مدت شامل 18 جلسه محتوای آموزشی است.

سیلابس دوم دوره تجربه بالینی ، با عنوان “اصول روان‌درمانی پویشی بلند مدت” برای روانشناسانی تهیه شده است که  از دغدغه های بزرگ آن‌ها شروع درمان،ارزیابی و پیش بردن جلسات است. در این دوره با نگاهی ساختارمند و پویشی به setting اتاق درمان از شروع تا خاتمه پرداخته شده است.

این دوره یک چارچوب اصولی و درست را  به شما آموزش خواهد داد و در آن به مباحثی مانند:

تعریف درمان روانپویشی، شروع ارزیابی، مثلث تعارض، خودآگاه و ناخوداگاه، دفاع‌ها و تقسیم‌بندی کامل آنها، سنجش دفاع ها، منتالیزیشن(ذهنی سازی)، مداخلات ،پایان درمان و … پرداخته شده است.

در ادامه بخشی از ویدیوهای این دوره را می‌بینید.
همچنین ویدیوی مقدمه به صورت رایگان در دسترس قرار دارد.

فهرست موضوعات:

0 .معرفی دوره : مروری بر آنچه در این دوره خواهیم آموخت

1 .آشنایی با منابع و نویسندگان

2 .رواندرمانی پویشی چیست؟
o خودآگاه کردن ناخودآگاه
o حمایت از کارکردهای تضعیف شده
o حوزههای کارکرد روانی کدامند؟
o اهمیت رابطهی درمانی، انتقال و انتقال متقابل
o ما از درمانجو میخواهیم تا حرف بزند
o همدلی و اعتباربخشی به تجربیات درمانجو

3 .شروع ارزیابی
o ایجاد یک فضای امن و راحت برای درمانجو
o تشخیص اینکه میتوانیم با مراجع کار کنیم یا نه
o گرفتن تاریخچهی بیمار
o نکاتی درمورد چارچوب درمانی و مرزها

4 .حوزههای کارکرد روانی کدامند؟
o استقراریافتگی هویت در مقابل پراکندگی هویت
o ارزیابی ادراک خویشتن، سطوح ذهنیسازی و توانایی همدلی، توانایی خود-نظمدهی، تنظیم عزتنفس
o ادراک سهبعدی یا پیچیده از خود و دیگران
o ارزیابی ادراک فرد از دیگران
o آیا فرد سیستم حمایتی دارد؟

5 .سنجش مکانیسمهای دفاعی
o دفاعها بر چند قسم هستند؟
o ثبات ابژه و ارتباط آن با دوپارهسازی
o اهمیت ثبات درمانگر در کار با بیماران مرزی
o تعارضات بینشخصی در مقابل درونشخصی
o دفاعهای کمتر سازگارانه )مبتنی بر دوپارهسازی(: دوپارهسازی، انکار، فرافکنی، درونفکنی، واپسروی،
همانندسازی فرافکنانه، آرمانیسازی و ناارزندهسازی، گسستگی، برون کنشنمایی
o جنسیسازی و جسمانیسازی
6 .سنجش دفاعها
o دفاعهای سازگارانهتر )مبتنی بر واپسرانی(: جداسازی عاطفه، عقالنیسازی، جابجایی، عملزدایی، واکنش
وارونه، همانندسازی، احساساتی بودن مفرط، برونیسازی، واپسرانی، معطوف کردن علیه خود
o سازگارانهترین دفاعها : شوخی، نوع دوستی، تصعید، سرکوب
o مکانیسمهای دفاعی چه کارکردهایی دارند؟
o تشخیص نقاط قوت درمانجو

7 .پایان ارزیابی
o مثلث تعارض چیست؟
o سنجش کارکردهای شناختی: ارزیابی توانمندیهای شناختی، توانایی تعمق، قضاوت، واقعیتسنجی،
تنظیم هیجان، کنترل تکانه و قدرت تصمیمگیری و حل مساله
o ارزیابی ظرفیت خود-مشاهدهگری و ذهنیسازی
o موارد ارجاع به روانپزشک
o سنجش توانایی کار و بازی

8 .مروری بر مدل روانپویشی دکتر کرنبرگ
o طبقهبندی سازمان شخصیت
o ارزیابی محورهای هویت، روابط موضوعی، دفاعها، پرخاشگری و ارزشهای اخالقیo تبیین سازمان شخصیت نوروتیک، مرزی و سایکوتیک
o لیبیدو در مقابل پرخاشگری
o مفهوم پراکندگی هویت
o انتقال و انتقال متقابل در هر یک از سازمانهای شخصیت چگونه است؟
o لزوم برقراری چارچوب و مرز در سازمان شخصیت مرزی
o واپسروی در طی درمان

9 .ذهنیسازی(منتالیزیشن)
o مراحل شکلگیری خود جسمانی، خود هیجانی و بازنمایی از خود
o انعکاس دادن به کودک باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟
o سطوح پیش-منتالیزیشن: ساحت برابری روانی، ساحت وانمودسازی و ساحت عینی
o منتالیزیشن رشدیافته

10 .فاز آغازین درمان
o صورتبندی اولیه
o ایجاد اعتماد و امنیت در بیمار
o اعتباربخشی همدالنه
o گاهی درمان، گفتن ناگفتههاست
o ایجاد چارچوب درمانی و مرزبندیها
o هدفگذاری مشترک
o خنثی بودن درمانی
o خودداری درمانی

11 .شروع درمان
o برقراری اتحاد درمانی: نشان دادن عالقه، همدلی و فهم خود از بیمار
o مداخالت مقدماتی یا آموزشدهنده
o مواردی که به روانپزشک ارجاع میدهیم

12 .شروع و پایان یک جلسهی درمان

o طرح یک مساله بالینی

o تشخیص تروماهای تحولی
o با درمانجوی ترومادیده چه میکنیم؟
o گوش کنید – تعمق کنید – مداخله کنید
o اصول انتخاب و آمادگی
o خاتمه دادن به جلسه

13 .چگونه صورتبندی خود از بیمار را بنویسیم؟

14 .مداخله کردن را بیاموزیم
o مداخالت مقدماتی
o مداخالت حمایتی: فراهمکننده – یاریرساننده
o مداخالت آشکارکننده: مواجهسازی – روشنسازی – تعبیر
o چرا مداخالتمان نتیجه نمیدهد و بیمار شدیدا واپسروی میکند؟

15 .عاطفه
o چرا عاطفه مهم است؟
o بهرهگیری از مثلث تعارض برای تشخیص الگوهای ارتباطی
o چه عاطفهای را انتخاب کنیم؟
o نظم دادن به هیجانات
o مداخالت
o اهمیت دربرگرفتن عاطفه، همدلی کردن و انعکاس دادن
o انتقال و انتقال متقابل در بیماران پیش-ادیپال

16 .تداعی آزاد و مقاومت
o اهمیت تداعی آزاد
o آیا همیشه از بیماران میخواهیم تا تداعی آزاد کنند؟
o دنبال کردن ترتیب تداعیهای درمانجو
o توجه کردن به فرم و محتوا
o مقاومت چیست؟
o تظاهرات مقاومت در جلسهی درمان
o تشخیص دادن مقاومت
o آیا باید روی مقاومتها تحلیل داد؟
o دالیل مقاومت
o گاهی اوقات مقاومت، مقاومت درمانگر است.

17 .خاتمهی درمان
o چگونه از پایان درمان و زمان آن مطمئن شویم؟
o در مرحلهی خاتمه، درمانجو به چه مرحلهای رسیده است؟
o واکنشهای انتقالی و انتقال متقابل رایج
o واپسروی
o پایان درمان، پایان مشکالت نیست
o عاملیت و سوژگی
o اثربخشی درمانهای روانکاوانه
o پایان و حمایت

18 .انتقال و انتقال متقابل
o انتقال چیست؟
o منابع انتقالی: روابط گذشته و رابطهی درمانی کنونی
o توصیف و شناخت انتقال: انتقال مربوط به عاطفه، انتقال مربوط به روابط گذشته و انتقال جابجا شده
o انتقال مثبت و منفی و انواع انتقال منفی
o تشخیص انتقال چرا مهم است؟o مقاومت در برابر آگاهی از انتقال
o انتقال متقابل چه اطالعاتی به ما میدهد؟
o انواع انتقال متقابل: همساز – مکمل
o درک کنشنمایی در درمان و اهمیت تعمق در ماهیت احساساتمان نسبت به بیمار
o انتقال نارسیسیتیک
o چرا و چه زمان خودافشایی میکنیم

درمان پویشی درمانی است که اعقاد دارد که ما برای رفتارها، احساسات و افکاری که تجربه می‌کنیم و به آنها آگاهیم یک زیر بنای ناهشیار داریم. یعنی: امیال، انگیزه‌ها، عواطف، تعارض‌ها، تضادها، ترس‌ها و آرزوهایی که ما در لحظه به آنها آگاه نیستیم اما وجود دارند. درمان پویشی می‌خواهد تا جای ممکن به آنها دسترسی پیدا کند.

مینا اسفندیاری

نظرات کاربران

زهرا مرتضایی
زهرا مرتضاییعضو سرکل اول
بیشتر بخوانید
مهم ترین نکته که برای من در این دوره بسیار مشهود بود هدفمند بودن تمام افراد در جهت ارائه مباحث و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای طی کردن راه بود. یکی از بهترین اتفاقات تحصیلی من اشنا شدن با مرکز تجربه زندگی بود.. مرکزی که شما را به تجربه اصولی و درست دعوت می‌کند.
ملیکا داوودی
ملیکا داوودیعضو سرکل اول
بیشتر بخوانید
کلاس‌های مدرسه تجربه زندگی برای من بسیار کاربردی و مفید بوده و هست؛ چرا که تمامی نکات و موضوعات کلیدی در مباحث درسی، با تیمی حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده است. از طرفی وضعیت دانشجویان و کیفیت کلاس‌ها، از طریق کارشناسان مدرسه چک شده و در جلسات منتورینگ در مورد مسائل شخصی و کلاسی بحث می‌شود. چنین کیفیتی رو من تا الان در دوره هایی که گذرانده بودم تجربه نکردم. افتخاری است برای من شاگردی در مدرسه تجربه زندگی.
قبل
بعدی
اسکرول به بالا