لینچ و لکان

سمینار آنلاین لینچ و لکان؛ منطق رویا در جاده مالهالند برگزار می‌شود

انجمن روانکاوی لکانی اسکاتلند سمینار آنلاین «لینچ و لکان؛ منطق رویا در جاده مالهالند» بر منطق رویاهای فروید را برگزار می‌کند. هر کسی که با مجموعه آثار دیوید لینچ آشنا باشد، احتمالا به این باور رسیده است که جهان سینمایی این کارگردان آمریکایی را در

82614

82614

× پشتیبانی واتسپ