مرکز تجربه زندگی مطابق با استانداردهای جهانی نسبت به انتخاب درمانگرهای دارای صلاحیت، آموزش دیده و درمان‌شده عمل کرده است.